เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา คืออะไร มีอะไรบ้าง?

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก ขออธิบายก่อนว่า เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา คือ เครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการตรวจเช็กข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่จะตรวจวัดเพื่อทำการพยากรณ์อากาศ โดยจะมีการตรวจเช็กที่ตัวแปรที่มีคามสัมพันธ์โดยตรงกับลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป โดยตัวแปรดังกล่าวนั้น จะมีดังต่อไปนี้ 

 • ความกดอากาศ 
 • ลม 
 • อุณหภูมิ 
 • ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 
 • ปริมาณของเมฆบนท้องฟ้า 
 • หยาดน้ำฟ้างรังสีจากดวงอาทิตย์ 
 • การระเหยของน้ำ 
 • ทัศนะวิสัย 

โดยวิธีการในการตรวจเช็กตัวแปรดังกล่าวนั้น ก็จะต้องใช้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาหลากหลายชนิด ซึ่งจะมีการจำแนกชนิดออกมาให้มีความแตกต่างกัน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละตัวแปรให้ได้มากที่สุด โดยจะมีการจำแนกออกได้เป็นประเภทหลัก ๆ ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเภทของเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 

 • เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น 

ทราบไหมว่าในสถานีที่ทำการตรวจอากาศผิวพื้นในแต่ละสถานีนั้น จะมีสนามอุตุนิยมวิทยาอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งสถานีดังกล่าวนั้นจะมีไว้สำหรับการตรวจวัดอากาศผิวพื้น โดยเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ ที่นำมาใช้งานนั้น จะใช้ในการตรวจวัดสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ตามเวลาที่ได้มีการกำหนดไว้ในแต่ละวัน ซึ่งจะมีเวลาหลัก ๆ ที่ใช้ในการตรวจวัด คือช่วงเวลา 07.00 น. และเวลา 19.00 น. โดยในช่วงเวลาระหว่างนี้ ก็อาจจะตรวจวัดค่าเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและจุดประสงค์ของผู้ตรวจวัด 

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
 • เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน 

เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศนั้น มีความเกี่ยวพันกันกับสภาวะของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาในระดับชั้นบน ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือจากพื้นผิวของโลกไปอีกด้วย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจวัดค่าของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาในชั้นบรรยากาศด้วย โดยใช้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยามาช่วยในการดำเนินการตรวจวัด ซึ่งการตรวจวัดโดยส่วนมากจะเป็นข้อมูลหลัก ๆ ทางอุตุนิยมวิทยา อย่างเช่น อุณหภูมิ, ความกดอากาศ, ลม และความชื้นในอากาศ 

 • เครื่องมือตรวจอากาศพิเศษ 

เป็นเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่ใช้สำหรับการรวจวัดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอากาศ หรือลักษณอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในอากาศ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเสริมในการวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ ซึ่งจะมีทั้งดาวเทียม, เรดาห์ตรวจอากาศ, เครื่องมือตรวจวัดความสูงของคลื่น และเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาอีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบพิเศษ